BSI Game Event

IFC Rail 4×3

Building Smart International er en organisasjon som standardiserer utvekslingfsormat for byggebransjen. I de senere årene har de utvidet spekteret fra bygninger til langstrakte prosjekter: vei, bro, tunnel og jernbane.

Railcomplete AS har siden 2020 vært fast medlem av standardiseringskomitéen for IFC Rail 4×3 Alignment With Cant. Komitéen har tatt frem krav til utveksling av linjeobjekter. Dette innebærer presise matematiske beskrivelser for horisontalgeometri, vertikalprofil og overhøydeprofil. Det er også blitt arbeidet med å definere hvordan den presise matematiske beskrivelsen skal omsettes til 3D-geometri.

Formålet er å kunne utveksle ikke bare hvordan jernbanespor ser ut i 3D, men også hvordan de er definert innvendig. På denne måten blir det mulig for en moderne IFC-viewer å vise en posisjon ikke bare som XYZ koordinater, men også som spornavn og kilometer-verdi mens man beveger seg omkring i en IFC jernbanemodell.

BSI har organisert en «gaming event» i Roma den 28 mars 2023, i forbindelse med BSI-konferansen 27-30 mars 2023. Formålet er å signalisere til verden at IFC Rail 4×3 er klar til bruk.

Seks programvareprodusenter stiller opp

Det er seks programvareprodusenter som har stilt sine produkter til rådighet, deriblant de tre norske Railcomplete (editoren RailCOMPLETE®), Novapoint Norway (editor en Novapoint®) og Catenda (BIM collaboration tool).

Tool typeOrganisationTool for the gameType
Authoring (editor)ACCAusBIM InfraDesktop
AutodeskCivil3D 2023.2 with IFC4.3 updateDesktop
RailCOMPLETERailCOMPLETE with IFC Rail 4×3 alphaDesktop
SierraSoftSierraSoft RailsDesktop
SogelinkGeorailDesktop
TrimbleTrimble Quadri & Novapoint RailwayDesktop
Validator or ViewerACCAusBIM.idsWeb
buildingSMARTbSI Validation ServiceWeb
CatendaCatenda HubWeb
ODAOpen IFC ViewerDesktop
RDFGeometrical check + IFC validationDesktop
The Hard CodeIDS checker + editor, IFC checkerWeb

Seks deltagerlag

Deltagere fra mange europeiske jernbaneforvaltninger, samt fra noen enkelt-bedrifter, har meldt seg på.

Seks lag blir satt sammen slik at hvert lag får en jevn sammensetning av erfarne og mindre erfarne brukere. Deretter vil verktøyene ved loddtrekning tilordnes de enkelte lagene. Lagene får en kort introduksjon av «sin» verktøyleverandør.

Oppgavebeskrivelsen – Challenge STN01 – Station 01

Til den fastsatte opppgaven får lagene tre timer på seg til å lage en enkel jernbanemodell, skrive den ut i IFC Rail 4×3 format, validere IFC-filen, og til sist vise den i en IFC viewer.

Oppgaven består i å lage et jernbanespor i horisontalplanet og i vertikalplanet, med varierende overhøyde, og der det settes inn to lys-signaler langs sporet. Sporets kilometerangivelser skal defineres korrekt, og lys-signalene skal plasseres på de angitte kilometer-verdiene.

IFC-filen som skal produseres skal inneholde disse elementene:

-Verktøy identifikasjon / verktøyprodusent identifikasjon.

-Prosjektmedarbeider / firma identifikasjon.

-Prosjektnavn og versjon.

-Koordinatsystem.

-Matematisk beskrivelse av sporlinjen i horisontalgeometri, vertikalprofil og overhøyde.

-Matematisk beskrivelse av plassering langs sporet for de to lys-signalene, med nærmere angitt side- og høydeforskyving i forhold til sporlinjen.

-3D-versjon av modellens innhold. Lys-signalenes utseender blir diktert av arrangementskomitéen, mens det er opp til hver utstyrsleverandør å «utbrodere» hvordan sporet ser ut i 3D.

Figur 1: RailCOMPLETE kombinerer Business logic (matematisk formulering) og 3D-geometri i én og samme editor

Figur 2: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Horisontalgeometri

Figur 3: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Vertikalprofil

Figur 4: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Overhøyde (Cant)

Og vinneren er…

Dommerpanelet vil bedømme innsats og resultat ut ifra det enkelt lags forutsetninger og det enkelte verktøys modenhet. Dommerpanelet vil kontrollere at de påkrevde elementene i IFC-filen er til stede, med korrekte / fornuftige verdier.

Det venter ære og berømmelse til laget som utpekes som vinner – men hovedvinneren er selve prosessen: Vi gjør sammen en demonstrasjon av at IFC Rail 4×3 omsider har kommet ut av dvalen og er blitt til en realitet.

Veien videre – Model View Definition

IFC er et svært rikt språk og har derfor mange ulike måter å uttrykke det samme konseptet på. For å sikre at ulike verktøyprodusenter forstår IFC-formuleringer på samme måte, slik at datautveksling mellom dem ikke gir tap av informasjon, så arbeides det for tiden med såkalte MVD: Model View Definition. Dette er et regelsett som avsender og mottager skal benytte når IFC-filer lages og når IFC-filer kontrolleres. En gitt jernbaneforvaltning, for eksempel franske SNCF, vil publisere sin egen MVD, som angir alle forventninger og tolkninger som de legger til grunn for IFC datautveksling for sitt franske jernbanenett. Dette vil sikre konsistens over tid mellom dataverktøy.

Se også…

https://www.buildingsmart.org/

https://www.buildingsmart.org/standards/rooms/railway/ticket-to-openbim/

Rome Game Event Tool Providers

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

Multiconsult: RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid.

– Fremfor å bruke tid på å rette feil, kan vi bruke tid på å lage egne løsninger. RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid, som gjør det gøy å jobbe med, sier rådgivende ingeniør Svein Magnus Furu i Multiconsult.

Illustrasjon: Railcomplete AS

Han var en av de første i Multiconsult som tok i bruk RailCOMPLETE.

– Vi hørte om RailCOMPLETE via egne nettverk, og testet det ut. Vi likte løsningen og begynte å ta det i bruk på ordentlig for omtrent tre år siden, sier Furu i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges og Skandinavias ledende miljøer innen arkitektur, teknisk rådgiving og prosjektering. Av mange fagområder er området Samferdsel og Mobilitet sentralt, som blant annet innebærer å prosjektere for eksempel jernbaneløsninger og stasjoner.

– Vi fikk tidlig mulighet til å teste løsningen, og de har hele veien hatt tett kontakt med oss og hørt på mange av våre innspill. Det å være med å utvikle systemet samtidig som vi jobber på prosjekter har vært en litt annen måte å tenke på. Det har vært veldig nyttig, sier Furu.

Løser det på en elegant måte

Prosjektering og utvikling av løsninger for jernbane er en ekstremt tverrfaglig prosess med mange fagområder som må tilpasses hverandre. Det er blant annet mange objekter innen de ulike fagområdene som skal plasseres og koordineres, og justeringer foregår kontinuerlig i designprosessen.

– Tidligere har vi brukt mye tid på å utforme tegninger og modeller. Det var en svært manuell prosess med mange feilkilder. Vi brukte det vi kan kalle «dumme» systemer som ikke snakket sammen, der alt måtte legges inn manuelt. Dette løser RailCOMPLETE elegant, sier han.

– I dag gjør vi endringer i en sentral database, og alle elementer oppdaterer seg automatisk i systemet. Det gjør at vi får automatisert mye av prosessen som før var manuell. Samtidig har vi fjernet mange feilkilder. Dette er en solid styrke ved hele systemet, legger Furu til.

Endringer går automatisk

Multiconsult bruker systemet fra RailCOMPLETE først og fremst innen kontaktledningsfaget og jording. En sentral del av å det å prosjektere jernbane med alle elementer og objekter, er å modellere en tredimensjonal kopi.

– Koblingen med den delen av programmet som lager en 3D-modell henger tett sammen med databasen. På grunn av dette slipper man også mye fikling, for eksempel når man skal flytte en stolpe. Hvis man flytter en stolpe tre meter, må det gjøres endringer mange steder. Nå kan man bare gå inn og endre tallene, så oppdaterer alt seg, sier han.

Furu forklarer at han gjorde en test en gang, der han ville sjekke hvor lang tid han brukte på å lage en eksakt replika av et kontaktledningsnett til jernbanen på 3 kilometer – i både 2D og 3D.

– Det tok en tiendedel av tiden det vanligvis tok å komme til et kvalitetsnivå på 80 prosent, og det er veldig bra, sier Furu.

Illustrasjon: Railcomplete AS

– Betyr dette at prosjekter også kan bli rimeligere å gjennomføre?

– Ja, det gjør det. Vi ser på dette som et konkurransefortrinn for oss, på den måten at de av våre konkurrenter som bruker systemet har et konkurransefortrinn overfor de som ikke bruker det, rett og slett på grunn av kvaliteten. Nå har vi god kontroll, og dataene er alltid oppdatert, sier Furu.

Noen feil og mye positivt

Men systemet fra RailCOMPLETE er relativt nytt. Det utvikles i samarbeid med de som bruker det, en form som skaper ulike utfordringer.

– Systemet er morsomt å jobbe med fordi det er gøy å få resultater raskt, en glede som vel er iboende i de fleste. Men det er noen frustrasjoner og utfordringer her også, det er ikke bare gull. Men det er mye som er virkelig positivt, sier Furu.

– Hva tenker du at RailCOMPLETE kan bli bedre på?

– Å jobbe med dette systemet er litt annerledes enn andre systemer. Vi får være veldig nær prosessen, som både fører til at ønsker blir innarbeidet fort, men også at det av og til publiseres programversjoner med bugs som krever tilpasninger i arbeidsmetodikk hos oss frem til de blir rettet, sier Furu.

Furu oppsummerer likevel med at man har god kontroll på objektene og data i systemet, og at det tar veldig kort tid før man har en ok kvalitet på en modell.

Norconsult AS: «RailCOMPLETE gir tidsbesparelser»

picture shows a mast and blue sky

-RailCOMPLETE gir stor grad av automatisering og effektivisering av prosessene. På mange områder bidrar programmet til å spare tid, mener den erfarne senioringeniøren Knut Atle Stene Andersen hos Norconsult.

-Med RailCOMPLETE som sentralt lager for dataverdier, og med programmering av tabellene i RailCOMPLETE, har kvaliteten økt i forhold til de mer manuelle arbeidsprosessene vi drev med tidligere. Men det viktigste er at tiden det tar å produsere tegninger har gått ned betydelig, sier senioringeniør Stene Andersen.

bildet viser en mann med bart og skjegg

Stramme tidsfrister og strenge bestemmelser

Knut Atle Stene Andersen har arbeidet med kontaktledningsanlegg og jernbane siden 1993. I 2010 begynte han med prosjektering av slike anlegg, og har siden den gang deltatt i flere store prosjekter i forbindelse med elektrifisering og oppgradering av den norske jernbanen. I disse dager er han sentral i arbeidet med å utarbeide tegninger for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, oppdrag «ETM».

Dette oppdraget utføres som underleverandør til NRC, som har en totalentreprise for Bane NOR. Strekningen fra Trondheim med Tyholt-tunnelen og videre møt øst utgjør ca. 120 kilometer med enkeltspor og et titalls stasjoner. Oppdraget strekker seg fra Marienborg via Stavne-Leangbanen og fra Trondheim stasjon til Stjørdal stasjon på Nordlandsbanen, samt fra Hell stasjon til Riksgrensen på Meråkerbanen. Det er ikke kontaktledningsanlegg på strekningen fra før, og strekningen er preget av mange og skarpe kurver.

-Prosjektet skal være sluttført innen november 2023. Det er stramme tidsfrister og strenge bestemmelser. RailCOMPLETE bidrar til god gjennomføring, mener Stene Andersen.

Bildet viser strekningsplan
Figur 1: Strekningstegning for KL-anlegg, laget med RailCOMPLETE

Sparer masse tid og reduserer muligheten for feil

Det er et omfattende arbeid Stene Andersen holder på med sammen sine kollegaer i Norconsult. Han kontrollerer ledningsføring, utstyrsplassering og dimensjonering i henhold til Bane NORs omfattende tekniske regelverk, og at tegninger og tabeller har korrekt utseende og innhold. Det er flere hundre tegninger i prosjektet, både strekningstegninger i målestokk 1:500 og 1:1000 for kontaktledningsanlegg, og det er jordingsplaner i målestokk. Alle tegningene inneholder tabeller med hundrevis av tall som naturligvis skal være korrekte.

Underveis i prosjektet, og når det er bygget, skal tusenvis av prosjekterte objekter rapporteres til Bane NORs system for oppfølging av byggeprosjekter, og til sist skal sentrale dataverdier overføres til driftsdatabasen hos Bane NOR, «Banedata».

I dette oppdraget lages det ikke fundamentplaner som tegninger, i stedet overføres stikningsdata fra RailCOMPLETE til NRC som datafiler. Det lages heller ikke 3D-modeller i dette oppdraget.

-Det er mange prosesser og mange mulige feilkilder i et slikt prosjekt. RailCOMPLETE bidrar til økt grad av automatisering og effektivisering av prosessene. Men selv om det sparer oss for tid og reduserer faren for feil, kreves det fremdeles betydelig fagkunnskap å drive frem et slikt prosjekt, sier Stene Andersen. -Det du legger inn i programmet må være korrekt.

bildet viser ledningsparttabell
Bildet viser mastetabell
Figur 2: Maste-tabell og ledningstabell, automatisk generert med RailCOMPLETE

Gjennombrudd – Forriglingstabeller med RailCOMPLETE

Vi skriver i dag norsk jernbanehistorie – RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til såkalte forriglingstabeller. Dette er detaljerte tabeller som beskriver hvilken tilstand sporveksler og togdeteksjonsavsnitt må ha for at togvei eller skiftevei skal kunne sikres og de tilhørende signalene settes til kjørbegrep. Så langt har vi støtte for å lage tabeller for togveier, skifteveier, forlengede togveier og forlengede skifteveier.

RailCOMPLETE utviklingsteamet arbeider målrettet for å fremstille alle de ca 20 tabelltypene iht Bane NOR sin «Veileder for forriglingstabeller» innen kort tid.

Forriglingstabellene lages like gjerne fra en skjematisk som fra en geografisk RailCOMPLETE-modell.

Nedenfor er en fiktiv stasjon vist. De tilhørende forriglingstabellene kan du laste ned her.

Automatisk Modellsjekk av RailCOMPLETE-objekter

Er du lei av å bruke utallige timer på å manuelt sjekke tegningene dine?

Vi er stolte av å introdusere at RailCOMPLETE-objekter nå kontrollerer seg selv mot sine omgivelser, såkalt «modellsjekking». Hver gang et objekt blir brukt, oppdatert eller inspisert så re-evalueres modellsjekkene. Modellsjekking automatiserer den tunge prosessen med å finne små og store inkonsistenser i modellen din, eller mellom din modell og andre fagområders modeller.

I eksempelet nedenfor så har vi definert verdiområder for «Feil», «Advarsel» og «OK» avstandsintervaller mellom nabobaliser i opp- og ned-retning målt langs sporet. Vi har også introdusert avstandssjekk for baliser i ovenliggende eller sideliggende spor. Det er enkelt å finne objekter med feilende modellsjekker i Object Manager, for så å gjennomgå og rette opp i modellen før levering.

Manage Properties vinduet viser dette:

Når AutoCAD modelspace viser dette:

Forhåndsvisning av 3D-modell for jernbaneobjekter

RailCOMPLETE har nå en funksjon som forhåndsviser 3D-modellen som det enkelte objekt er assosiert med. Eksemplet nedenfor viser en styrt balise. Når CAD cursor svever over 2D-symbolet i AutoCAD model space så vises 3D-modellen fra en nærmere angitt side (her: forfra/venstre).

Godt nytt år og takk for et flott lanseringsår!

Teamet bak RailCOMPLETE®.

 

2017 – året da jernbaneplanlegging ble BIM

2017 skriver seg inn i historien som det året RailCOMPLETE ble lansert. Siden ideen ble til for snart 20 år siden, har vi de siste årene utviklet, programmert og jobbet med å få en BIM programvare til jernbaneprosjektering. Det har vi nå klart.

Programvaren (Betaversjoner) har allerede vært i bruk på en del større prosjekter, men har ikke vært tilgjengelig for alle. Det er den nå. Vi lanserte Versjon 1.0, 28. november.

Ved å ta i bruk den teknologien og brukergrensesnittet RailCOMPLETE har, er det «enkelt» å jobbe mer nøyaktig, smartere og til en lavere samlet kostnad.  Vi ser derfor at det kan ha store konkurransemessige fordeler å bruke RailCOMPLETE. Fokuset vårt er derfor at vi skal hjelpe flest mulig i bransjen til å ta i bruk programvaren, i løpet av 2018.

Programvaren har så langt blitt tatt svært godt imot og vi takker alle som har gitt oss innspill, testet og gitt oss tilbakemelding på hvordan en programvare for jernbaneplanlegging skal fungere. Vi er svært fornøyde med resultatet, men vil jobbe hver dag i 2018 med å få programvaren til å bli enda bedre. Vi gleder oss!

 

RailCOMPLETE® ble lansert i Norge, 28. november

 

Claus Feyling, CEO Railcomplete AS

 

Foran en fullsatt sal i Østbanehallen presenterte Claus Feyling, CEO Railcomplete AS, hvilke fordeler man vil få ved å bruke RailCOMPLETE innen planlegging og modellering av jernbane infrastruktur.

Her er noen av de positive tilbakemeldingene vi fikk:

«Hei Claus
Takk for veldig bra og inspirerende presentasjon i går. Det er nok mange som tenker at det er litt rart at et slikt verktøy ikke har kommet før – lett å forstå at potensialet er stort, bl.a. for å forenkle prosjekteringsarbeidet og den løpende kvalitetssikringen».

Einar Langdal, SAFETEC.

«Hei og gratulerer med vel gjennomført presentasjon i dag. Imponerende hva
du får til og tør å satse på».

Yngve Ruud, WSP NORGE.

«Hei Claus. Jeg ble veldig imponert over produktet. Og du holdt en kjempegod og proff presentasjon».

Tormod Trydal, Bane NOR.

 

RailCOMPLETE® sin stand på Nordic Rail 2017

RC-CopySelectionAlongPath

RC-CopySelectionAlongPath – mangfoldiggjøring av ferdig konfigurert objektgruppe

Brukeren konfigurerer først en objektgruppe, med interne sammenhenger mellom objektene, og kopierer deretter det ønskede antall kopier med det ønskede increment langs sporet (eller langs en flersporet trase). Brukeren slipper dermed å konfigurere alle detaljene på nytt for hvert sted en slik gruppe trengs. Objekter som var plassert vinkelrett på sporet, og rett overfor hverandre på hver sin side av traseen, beholder denne sammenhengen under kopieringsprosessen. Koblinger mellom objekter internt i objektgruppen ivaretas i kopieringsprosessen. Dataverdier blir kopiert. Dersom dataverdier er basert på evaluering av en formel som ligger i objektet, så evalueres formler til sin nye verdi under kopieringsprosessen, f.eks. posisjonsangivelser på kilometer-skiltene, eller avstander til de to nærmeste sikre rom på rømningsveiskiltene i tunnel. Kommandoen blir tilgjengelig i v1.0.