RailCOMPLETE gir tidsbesparelser

picture shows a mast and blue sky

-RailCOMPLETE gir stor grad av automatisering og effektivisering av prosessene. På mange områder bidrar programmet til å spare tid, mener den erfarne senioringeniøren Knut Atle Stene Andersen hos Norconsult.

-Med RailCOMPLETE som sentralt lager for dataverdier, og med programmering av tabellene i RailCOMPLETE, har kvaliteten økt i forhold til de mer manuelle arbeidsprosessene vi drev med tidligere. Men det viktigste er at tiden det tar å produsere tegninger har gått ned betydelig, sier senioringeniør Stene Andersen.

bildet viser en mann med bart og skjegg

Stramme tidsfrister og strenge bestemmelser

Knut Atle Stene Andersen har arbeidet med kontaktledningsanlegg og jernbane siden 1993. I 2010 begynte han med prosjektering av slike anlegg, og har siden den gang deltatt i flere store prosjekter i forbindelse med elektrifisering og oppgradering av den norske jernbanen. I disse dager er han sentral i arbeidet med å utarbeide tegninger for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, oppdrag «ETM».

Dette oppdraget utføres som underleverandør til NRC, som har en totalentreprise for Bane NOR. Strekningen fra Trondheim med Tyholt-tunnelen og videre møt øst utgjør ca. 120 kilometer med enkeltspor og et titalls stasjoner. Oppdraget strekker seg fra Marienborg via Stavne-Leangbanen og fra Trondheim stasjon til Stjørdal stasjon på Nordlandsbanen, samt fra Hell stasjon til Riksgrensen på Meråkerbanen. Det er ikke kontaktledningsanlegg på strekningen fra før, og strekningen er preget av mange og skarpe kurver.

-Prosjektet skal være sluttført innen november 2023. Det er stramme tidsfrister og strenge bestemmelser. RailCOMPLETE bidrar til god gjennomføring, mener Stene Andersen.

Bildet viser strekningsplan
Figur 1: Strekningstegning for KL-anlegg, laget med RailCOMPLETE

Sparer masse tid og reduserer muligheten for feil

Det er et omfattende arbeid Stene Andersen holder på med sammen sine kollegaer i Norconsult. Han kontrollerer ledningsføring, utstyrsplassering og dimensjonering i henhold til Bane NORs omfattende tekniske regelverk, og at tegninger og tabeller har korrekt utseende og innhold. Det er flere hundre tegninger i prosjektet, både strekningstegninger i målestokk 1:500 og 1:1000 for kontaktledningsanlegg, og det er jordingsplaner i målestokk. Alle tegningene inneholder tabeller med hundrevis av tall som naturligvis skal være korrekte.

Underveis i prosjektet, og når det er bygget, skal tusenvis av prosjekterte objekter rapporteres til Bane NORs system for oppfølging av byggeprosjekter, og til sist skal sentrale dataverdier overføres til driftsdatabasen hos Bane NOR, «Banedata».

I dette oppdraget lages det ikke fundamentplaner som tegninger, i stedet overføres stikningsdata fra RailCOMPLETE til NRC som datafiler. Det lages heller ikke 3D-modeller i dette oppdraget.

-Det er mange prosesser og mange mulige feilkilder i et slikt prosjekt. RailCOMPLETE bidrar til økt grad av automatisering og effektivisering av prosessene. Men selv om det sparer oss for tid og reduserer faren for feil, kreves det fremdeles betydelig fagkunnskap å drive frem et slikt prosjekt, sier Stene Andersen. -Det du legger inn i programmet må være korrekt.

bildet viser ledningsparttabell
Bildet viser mastetabell
Figur 2: Maste-tabell og ledningstabell, automatisk generert med RailCOMPLETE

Gjennombrudd – Forriglingstabeller med RailCOMPLETE

Vi skriver i dag norsk jernbanehistorie – RailCOMPLETE er nå i stand til å modellere spor, sporveksler, togdeteksjonsavsnitt, signaler, viapunkter og fiktive sluttpunkter, og setter dette sammen til såkalte forriglingstabeller. Dette er detaljerte tabeller som beskriver hvilken tilstand sporveksler og togdeteksjonsavsnitt må ha for at togvei eller skiftevei skal kunne sikres og de tilhørende signalene settes til kjørbegrep. Så langt har vi støtte for å lage tabeller for togveier, skifteveier, forlengede togveier og forlengede skifteveier.

RailCOMPLETE utviklingsteamet arbeider målrettet for å fremstille alle de ca 20 tabelltypene iht Bane NOR sin «Veileder for forriglingstabeller» innen kort tid.

Forriglingstabellene lages like gjerne fra en skjematisk som fra en geografisk RailCOMPLETE-modell.

Nedenfor er en fiktiv stasjon vist. De tilhørende forriglingstabellene kan du laste ned her.

Automatisk Modellsjekk av RailCOMPLETE-objekter

Er du lei av å bruke utallige timer på å manuelt sjekke tegningene dine?

Vi er stolte av å introdusere at RailCOMPLETE-objekter nå kontrollerer seg selv mot sine omgivelser, såkalt «modellsjekking». Hver gang et objekt blir brukt, oppdatert eller inspisert så re-evalueres modellsjekkene. Modellsjekking automatiserer den tunge prosessen med å finne små og store inkonsistenser i modellen din, eller mellom din modell og andre fagområders modeller.

I eksempelet nedenfor så har vi definert verdiområder for «Feil», «Advarsel» og «OK» avstandsintervaller mellom nabobaliser i opp- og ned-retning målt langs sporet. Vi har også introdusert avstandssjekk for baliser i ovenliggende eller sideliggende spor. Det er enkelt å finne objekter med feilende modellsjekker i Object Manager, for så å gjennomgå og rette opp i modellen før levering.

Manage Properties vinduet viser dette:

Når AutoCAD modelspace viser dette:

Forhåndsvisning av 3D-modell for jernbaneobjekter

RailCOMPLETE har nå en funksjon som forhåndsviser 3D-modellen som det enkelte objekt er assosiert med. Eksemplet nedenfor viser en styrt balise. Når CAD cursor svever over 2D-symbolet i AutoCAD model space så vises 3D-modellen fra en nærmere angitt side (her: forfra/venstre).

Godt nytt år og takk for et flott lanseringsår!

Teamet bak RailCOMPLETE®.

 

2017 – året da jernbaneplanlegging ble BIM

2017 skriver seg inn i historien som det året RailCOMPLETE ble lansert. Siden ideen ble til for snart 20 år siden, har vi de siste årene utviklet, programmert og jobbet med å få en BIM programvare til jernbaneprosjektering. Det har vi nå klart.

Programvaren (Betaversjoner) har allerede vært i bruk på en del større prosjekter, men har ikke vært tilgjengelig for alle. Det er den nå. Vi lanserte Versjon 1.0, 28. november.

Ved å ta i bruk den teknologien og brukergrensesnittet RailCOMPLETE har, er det «enkelt» å jobbe mer nøyaktig, smartere og til en lavere samlet kostnad.  Vi ser derfor at det kan ha store konkurransemessige fordeler å bruke RailCOMPLETE. Fokuset vårt er derfor at vi skal hjelpe flest mulig i bransjen til å ta i bruk programvaren, i løpet av 2018.

Programvaren har så langt blitt tatt svært godt imot og vi takker alle som har gitt oss innspill, testet og gitt oss tilbakemelding på hvordan en programvare for jernbaneplanlegging skal fungere. Vi er svært fornøyde med resultatet, men vil jobbe hver dag i 2018 med å få programvaren til å bli enda bedre. Vi gleder oss!

 

RailCOMPLETE® ble lansert i Norge, 28. november

 

Claus Feyling, CEO Railcomplete AS

 

Foran en fullsatt sal i Østbanehallen presenterte Claus Feyling, CEO Railcomplete AS, hvilke fordeler man vil få ved å bruke RailCOMPLETE innen planlegging og modellering av jernbane infrastruktur.

Her er noen av de positive tilbakemeldingene vi fikk:

«Hei Claus
Takk for veldig bra og inspirerende presentasjon i går. Det er nok mange som tenker at det er litt rart at et slikt verktøy ikke har kommet før – lett å forstå at potensialet er stort, bl.a. for å forenkle prosjekteringsarbeidet og den løpende kvalitetssikringen».

Einar Langdal, SAFETEC.

«Hei og gratulerer med vel gjennomført presentasjon i dag. Imponerende hva
du får til og tør å satse på».

Yngve Ruud, WSP NORGE.

«Hei Claus. Jeg ble veldig imponert over produktet. Og du holdt en kjempegod og proff presentasjon».

Tormod Trydal, Bane NOR.

 

RailCOMPLETE® sin stand på Nordic Rail 2017

RC-CopySelectionAlongPath

RC-CopySelectionAlongPath – mangfoldiggjøring av ferdig konfigurert objektgruppe

Brukeren konfigurerer først en objektgruppe, med interne sammenhenger mellom objektene, og kopierer deretter det ønskede antall kopier med det ønskede increment langs sporet (eller langs en flersporet trase). Brukeren slipper dermed å konfigurere alle detaljene på nytt for hvert sted en slik gruppe trengs. Objekter som var plassert vinkelrett på sporet, og rett overfor hverandre på hver sin side av traseen, beholder denne sammenhengen under kopieringsprosessen. Koblinger mellom objekter internt i objektgruppen ivaretas i kopieringsprosessen. Dataverdier blir kopiert. Dersom dataverdier er basert på evaluering av en formel som ligger i objektet, så evalueres formler til sin nye verdi under kopieringsprosessen, f.eks. posisjonsangivelser på kilometer-skiltene, eller avstander til de to nærmeste sikre rom på rømningsveiskiltene i tunnel. Kommandoen blir tilgjengelig i v1.0.

Norconsult blir første konsulentselskap til å ta i bruk RailCOMPLETE®

Sivilingeniør Claus Feyling så et sterkt behov for å få et mer kostnadseffektivt og nøyaktig verktøy innenfor jernbaneplanlegging. Nå er RailCOMPLETE® klar til å tas i bruk, og Norconsult er første kunde.

Torkil Kind (Norconsult) sier i en kommentar at Norconsult er stolte av å være de første til å ta i bruk RailCOMPLETE®. De har allerede testet programmet en tid og mener det vil minske kostnader samt øke nøyaktigheten på planlegging av jernbane i Norge. «Hele forretningsideen til Norconsult er å gi optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester, og RailCOMPLETE® gir oss dette» sier Kind.

Claus Feyling, CEO i Railcomplete AS, sier videre at jernbaneplanlegging frem til nå har vært preget av gammel og lite kostnadseffektiv teknologi. Med RailCOMPLETE® vil man få automatisert mange av de oppgavene man i dag må gjøre manuelt. Programvaren, i foreliggende versjon, gjør det til en lek å legge inn, editere og kontrollere store mengder med jernbanetekniske objekter. I kommende versjoner vil programmet også inneholde kompetanse som man ellers kun får gjennom et langt liv innen jernbaneplanlegging, noe som gjør at nyutdannede konsulenter kan gjennomføre komplekse prosjekt med færre muligheter for feil. Dagens programvare har eksport til kapasitetssimuleringsverktøy og til 3D, i tillegg til å ha et kraftig innebygget tabellverktøy. Man kan til og med se i 2D den «løypa» som et tog beslaglegger på sin ferd gjennom modellen, noe som gjør at man kan planlegge plassering av utstyr, signaler og skilt tidlig i prosjektfasen uten fare for plassproblemer under bygging. Tidkrevende operasjoner som å utarbeide objektposisjoner referert til et bestemt jernbanespor, eller beregne kollisjonspunkter i sporveksler, såkalt spormiddel, er automatisert.