ASSIST

Assist

Deler av det som kan gjøres manuelt med objekter er tilstrekkelig veldefinert som arbeidsoperasjon til at RailCOMPLETE har automatisert prosessen for deg. For eksempel:

  • Assist Create Interlocking Tables – lager forriglingstabeller ut i fra kjørbart spornettverk, signaler og togdeteksjonsavsnitt, samt krav til sikkerhetssoner og sidedekning m.m.

Assist Create Connection Objects
Assist Create Interlocking Control Tables

Å lage glatte justeringer fra grunndata er illustrert nedenfor.

1 – Et innmålt sløyfespor, her vist som korte rette segmenter mellom innmålingspunktene

2 – The Assist-verktøyet for regresjonsanalyse gjenkjenner tre segmenter

3 – Den ferdige linjen

Skjematisk tegning laget fra geografisk modell
<< BIM database Audit >>